روز: شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

شهریور ۱۹
اجاره مال غیر

طبق اصل تسلیط مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد…