برترین اخبار خانه و کاشانه

مطالب مفید
hamid maghsoudi

اجاره مال غیر

طبق اصل تسلیط مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید. در مال

مطالعه بیشتر